Procedure bij Actief Herstel Intensief

Kennismaking en intake

  • Na ontvangst van de aanmelding nodigen we werknemer uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Tijdens het kennismakingsgesprek geven we uitleg over de aanpak van Kannick en wat werknemer kan verwachten. Ook wordt ingegaan op vragen die werknemer heeft.
  • Wij vragen werknemer een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie met u als bedrijfsarts en afstemming over de voortgang met de werkgever.  We informeren zowel de bedrijfsarts als de werkgever over de voortgang van het traject.
  • Vervolgens wordt werknemer ingepland voor de intake. Bij Actief Herstel Intensief wordt de werknemer gezien door een multidisciplinair team bestaande uit een psycholoog en bewegingsdeskundige/reintegratiedeskundige. Zonodig wordt een medisch specialist gekoppeld aan het multidisciplinair team. Dit kan bijvoorbeeld een internist, longarts of psychiater zijn, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Ook wordt intercollegiaal overleg gepleegd met een medisch specialist of psycholoog. Gezamenlijk komen zij tot een advies over het vervolgtraject.
  • De bedrijfsarts ontvangt een medisch verslag van de bevindingen tijdens de intake en het advies. De werknemer ontvangt een afschrift van het verslag die tevoren ter inzage wordt gestuurd aan de werknemer. Na instemming van de werknemer wordt deze verzonden.
  • Na de intake wordt het advies nader telefonisch toegelicht aan de bedrijfsarts en zullen we telefonisch contact opnemen met de werkgever (vanzelfsprekend nadat we toestemming hebben ontvangen van de werknemer) om de voortgang te bespreken. Indien nog geen akkoord is gegeven voor het programma, zal een offerte worden verzonden. Na ontvangst van de getekende offerte wordt de werknemer ingepland voor het programma.

Programma

  • De start van het programma wordt gecommuniceerd met de bedrijfsarts en met de werkgever.
  • Ook zal het eerste gesprek met de werkgever, werknemer en de Kannick professional worden ingepland en zal de werkgever nader worden geïnformeerd over onze aanpak, hoe het programma eruit ziet en wat de werkgever kan verwachten van een programma bij Kannick.
  • Het programma duurt in totaal 12 weken waarbij de (gedeeltelijke) werkhervatting start in week 4.
  • Na afronding van het programma volgt er een terugkoppeling middels een verslag. Deze wordt, na instemming van de werknemer, verzonden aan de bedrijfsarts en de werkgever (zonder medisch inhoudelijke informatie).

Bekijk hier de procedure bij Actief Herstel.