Op deze pagina vind je de praktische informatie die je nodig hebt om een medewerker te verwijzen naar Kannick.

Doelstelling

Met de persoonlijke benadering van ons programma willen we de regie op eigen functioneren van medewerkers stimuleren en vergroten. Daarmee bereiken we de volgende doelstellingen:

 • Medewerkers zitten beter in hun vel en ervaren een goede balans tussen werk en privé
 • Medewerkers vergroten hun fysieke en mentale belastbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen
 • Optimale werkhervatting

 

Aanpak

Bij Kannick begeleiden we medewerkers volgens het bio-psycho-sociaal-zingeving-werk model. Dit model is een uitbreiding van de bio-psycho-sociale aanpak en volgens recente wetenschappelijke inzichten zijn de pijlers zingeving en werk aan het bestaande model toegevoegd.

Intake & programma

Het Kannick programma is ontwikkeld voor medewerkers wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie, een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of kan ook preventief worden ingezet wanneer een medewerker bijvoorbeeld al langere tijd op zijn/haar tenen loopt. Het programma duurt twaalf weken. We hebben ook een plus-programma van 26 weken, speciaal ontwikkeld voor medewerkers die kampen met een complex klachtenbeeld zoals bijvoorbeeld post-covid. In dit plus-programma wordt het reguliere programma van 12 weken aangevuld met acht extra sessies.

Intake

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Psychologisch onderzoek met psycholoog
 • Gesprek en onderzoek bewegingsdeskundige
 • Intake door life counselor
 • Afname van vragenlijsten
 • Verslaglegging

Programma

Duur 12 weken
Begeleiding door Individuele sessies met psycholoog, bewegingsdeskundige en life counselor
Werken aan Persoonlijke doelen, vergroten fysieke en mentale belastbaarheid, werken aan een juiste werk & privé- balans, optimale en duurzame werkhervatting
 • Diverse Stepstones: de bouwstenen op zowel mentaal als fysiek vlak
 • Beweegplan
 • Werkhervattingsplan
In groepsverband Life counseling

Uitgangspunten

Kannick werkt o.a. met ACT (Acceptance and commitment therapy) en volgens het Graded Activity principe (tijd contingente opbouw). Er is aandacht voor bewegen, ontspanning, slaap en ongezonde gewoontes. Onze professionals geven inzicht in vaste patronen en werken met ervaringsgerichte oefeningen.

Terugkeer naar werk

Werkbegeleiding is standaard opgenomen en volledig geïntegreerd in het programma. Aan het begin van het programma vindt telefonisch afstemming plaats met de direct leidinggevende. Tijdens het programma wordt de medewerker begeleid bij het maken van een werk(hervattings-)plan en vindt het drie gesprek plaats. Het drie gesprek is een inzicht gevend gesprek tussen medewerker, zijn/haar direct leidinggevende en de psycholoog/bewegingsdeskundige waarin de mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken. Ook bespreekt de medewerker inzichten die zijn opgedaan tijdens het programma. Op deze manier bereiken we een toekomstbestendige werkhervatting. De werkbegeleiding loopt door tot het einde van het programma.

Insluit- en exclusiecriteria

Insluitcriteria:

 • Wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie of een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of preventief (ter voorkoming van verzuim)
 • Een of een combinatie van de volgende klachten: stress gerelateerde klachten, overspannenheid-, burn-out-, vermoeidheid- en/of long covid klachten, fysieke en/of chronische klachten met coping issues (denk aan klachten houding- en bewegingsapparaat, diabetes, etc.).
 • Medewerker is gemotiveerd om te willen deelnemen en een actieve rol te pakken.
 • Medewerker is de Nederlandse taal machtig.

Exclusiecriteria:

 • Er is sprake van psychopathologie waarvoor een specialistische GGZ-behandeling noodzakelijk is (zoals in geval van depressie, een angststoornis).
 • Wanneer er sprake is van een acute klacht waarbij diagnostiek in de medische sector nog loopt en/of er nog eerst een behandeling ingesteld moet worden (zoals een operatieve ingreep).
 • Als er sprake is van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict dat de re-integratie in de weg staat.