Als jouw bedrijf of de organisatie waarin je werkt – bijvoorbeeld als HR-professional – te maken heeft met verzuim, dan is Kannick er voor jou. Wij helpen werkgevers om (herhalend) verzuim aan te pakken én om verzuim te voorkomen.

In onze aanpak gaan we er vanuit dat hoofd en lichaam onlosmakelijk zijn verbonden. We benaderen medewerkers dan ook vanuit deze visie. Verschillende disciplines (psycholoog, bewegingsdeskundige, life counselor) werken samen om medewerkers te ondersteunen tijdens het programma dat ze bij ons volgen.

Doelstellingen

Met de persoonlijke benadering van ons programma willen we de regie op eigen functioneren van medewerkers stimuleren en vergroten. Daarmee bereiken we de volgende doelstellingen:

 • Medewerkers zitten beter in hun vel en ervaren een goede balans tussen werk & privé
 • Medewerkers vergroten hun fysieke, mentale belastbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen
 • Optimale werkhervatting

Terugkeer naar werk

Werkbegeleiding is standaard opgenomen en volledig geïntegreerd in het programma. Aan het begin van het programma vindt telefonisch afstemming plaats met de direct leidinggevende. Tijdens het programma wordt de medewerker begeleid bij het maken van een werk(hervattings-)plan en vindt het drie gesprek plaats. Het drie gesprek is een inzicht gevend gesprek tussen medewerker, zijn/haar direct leidinggevende en de psycholoog waarin de mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken. Ook bespreekt de medewerker inzichten die zijn opgedaan tijdens het programma. Op deze manier bereiken we een toekomstbestendige werkhervatting. De werkbegeleiding loopt door tot het einde van het programma.

Uitgangspunten

Bij Kannick begeleiden we medewerkers volgens het bio-psycho-sociaal-zingeving-werk model. Dit model is een uitbreiding van de bio-psycho-sociale aanpak en volgens recente wetenschappelijke inzichten zijn de pijlers ‘zingeving’ en ‘werk’ aan het bestaande model toegevoegd. Werk neemt een steeds belangrijkere plek in in ons leven en ook is er meer ruimte en behoefte om stil te staan bij verschillende onderwerpen rondom Lifecounseling (zingeving).

Intake & Programma

Het Kannick programma is ontwikkeld voor medewerkers wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie, een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of om verzuim te voorkomen (preventief).

Het programma duurt twaalf weken. Voorafgaand aan het programma vindt de multidisciplinaire intake plaats.

Intake

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Psychologisch onderzoek met psycholoog
 • Gesprek en onderzoek bewegingsdeskundige
 • Afname van vragenlijsten
 • Advies programma
 • Verslaglegging

Programma

Duur 12 weken
Begeleiding door Individuele sessies met psycholoog en bewegingsdeskundige/Kannick traject coach, life counselor
Werken aan Persoonlijke doelen, fysieke en mentale belastbaarheid vergroten, werken aan een juiste werk & privé- balans, toekomstbestendige werkhervatting
 • Diverse Stepstones: de bouwstenen op zowel mentaal als fysiek vlak
 • Beweegplan
 • Werkhervattingsplan
 • Smartwatch
In groepsverband Life counseling

Insluit- en exclusiecriteria

Insluitcriteria:

 • Wanneer er sprake is van een actuele verzuimsituatie of een situatie van herhaaldelijk (intermitterend) kortdurend verzuim of preventief (ter voorkoming van verzuim)
 • Een of een combinatie van de volgende klachten: stress gerelateerde klachten, overspannenheid-, burn-out-, vermoeidheid- en/of long covid klachten, fysieke en/of chronische klachten met coping issues (denk aan klachten houding- en bewegingsapparaat, diabetes, etc.).
 • Medewerker is gemotiveerd om te willen deelnemen en een actieve rol te pakken.
 • Medewerker is de Nederlandse taal machtig.

Exclusiecriteria:

 • Er is sprake van psychopathologie waarvoor een specialistische GGZ-behandeling noodzakelijk is (zoals in geval van depressie, een angststoornis).
 • Wanneer er sprake is van een acute klacht waarbij diagnostiek in de medische sector nog loopt en/of er nog eerst een behandeling ingesteld moet worden (zoals een operatieve ingreep).
 • Als er sprake is van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict dat de re-integratie in de weg staat.